จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   
 
        

วิสัยทัศน์

"สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตและการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ
     1.จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     2.สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
     3.พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการได้      อย่างครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
     4.ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒธรรม งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     5.พัฒนา ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชน
     6.ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     7.ปรับปรุง พัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุน ให้มี การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

              
    คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF