จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังองค์กรรวม
 
 
นายธรรมนูญ ศรีนวล โทร.089-8730535
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
นายสุวาพิน ฤกษ์พล โทร.087-8864511
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญจันทร์ รักขันโท โทร.081-5390683
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชาญชัย หงษ์ทอง โทร.081-5377380
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายองอาจ งามธรรมนิตย์ โทร.084-2426199
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจตุร ทิพย์อักษร โทร.061-2265541
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววัชรี น้อยแนม โทร.095-4297479
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมาโนช ศรีสุวรรณ โทร.087-8821289
ผู้อำนวยการกองช่าง