จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
 
นายจตุร ทิพย์อักษร โทร.064-0514085
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจรรยา ลิมป์รัชดาวงศ์ โทร.093-5819719
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมโชค จางบัว โทร.082-2726589
นิติกรชำนาญการ
นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว โทร.081-3972417
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกรรณภัทร พรมสุวรรณ 082-6499975
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีระพงศ์ เผือกขำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพร เสนาภักดี โทร.095-3232692
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางอาภรณ์ จุลจันทร์ โทร.083-6382414
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทรา กาทอง โทร.085-3345110
ครู (คศ.2)
นางนฤมล ใจสมคม โทร.061-2863722
ครู (คศ.2)
นางสาวโสภา ลือชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอนุสรา นาคสังข์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางจรรยกร แจ่มทุ่งคา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอุดมพร ธรรมวุฒิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายศักดิ์ชาย สุขบรรพต
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)
นายภาณุเมศวร์ บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)
นายสมเกียรติ ดวงนิราส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิโรจน์ พูนสวัสดิ์
คนงาน
นายธวันชัย สังข์คร
คนงานประจำรถขยะ
นางจำเนียน แหวนเงิน
คนงาน
นายสำเนา ศรีคำ
ยาม
นายจีระ มูณีนคร
คนงานประจำรถขยะ
นายนันทกิจ ดีรักบรรณ
คนงาน (ประจำเตาเผาขยะ)
นางสาวรจนา คณะครุฑ
คนงาน (ประจำเตาเผาขยะ)