จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
---------------------------------------------------------------------------------------------
01 โครงสร้างการบริหารงาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A กระดานสนทนา 09 Social Network
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------

การดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
---------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
---------------------------------------------------------------------------------------------
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
---------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
---------------------------------------------------------------------------------------------

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพระพฤติมิชอบประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

แผนป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุกจริตประจำปี  
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน