จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
 
 
นายจีรศักดิ์ หลักซั่ว โทร.093-7850266
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
นายฉลวย อุชุภาพ โทร.084-8384216
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
นายประสาร โชติคุตร์ โทร.098-6717355
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นางจันทนา นาคเพ่งพิศ โทร.095-4075512
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายพนม นิลสุข โทร.087-2824469
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายจำนงค์ เพชรพิรุณ โทร.080-7302098
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายอมร พรหมรัตน์ โทร.093-7614477
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายธาตรี อินทร์นิมิตร โทร.080-5285798
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายปริศดา เพ็งโคนา โทร.096-4431408
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายสมใจ อินทร์สมบัติ โทร.093-2936748
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายเกียรติชัย ปิ่นแก้ว โทร.080-0402272
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายไพฑูรย์ เจิมแก้ว โทร.087-0600728
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายสุริยันต์ จันทร์ต้น โทร.062-9982284
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
ว่าง