จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
   

เขตการปกครอง

 

ตำบลบ้านนา  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน   ได้แก่

    หมู่ที่  ๑                   บ้านนา

    หมู่ที่  ๒                  บ้านเขาปูน

    หมู่ที่  ๓                  บ้านคณฑี

    หมู่ที่  ๔                  บ้านนาปรือ

    หมู่ที่  ๕                  บ้านถ้ำสนุก

    หมู่ที่  ๖                   บ้านเขาวง

    หมู่ที่  ๗                  บ้านท่ามะปริง

    หมู่ที่  ๘                  บ้านในง่วม

    หมู่ที่  ๙                   บ้านส้านแดง

    หมู่ที่  ๑๐                บ้านนาแซะ

    หมู่ที่  ๑๑                 บ้านช่องเพลียก

    หมู่ที่  ๑๒               บ้านสระยักษ์

    หมู่ที่  ๑๓               บ้านห้วยขนุน